Tel. +31 (0)6 140 009 31 info@eurocue.nl

Autocue & Teleprompting

EuroCue On Camera Unit - Teleprompter Shoot

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

Laatste wijziging: 1 januari 2021

Ons adres is Catherina van Renneslaan 10, 1217 CX Hilversum en Studio Maaseik Koningin Astridlaan 107, 3680 Maaseik België. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@eurocue.nl, of bellen naar 035-209 05 15.
EuroCue heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken uitsluitend schriftelijk vastleggen.

Algemene voorwaarden van EuroCue

Inhoud:
Artikel 1 Algemeen
Artikel 2 Totstandkoming opdracht
Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
Artikel 4 Prijs
Artikel 5 Betaling en incassokosten
Artikel 6 Uitvoeringstermijn
Artikel 7 Derden
Artikel 8 Uitvoering opdracht en Toegang tot de Dienst
Artikel 9 Wijziging opdracht
Artikel 10 Opschorting, ontbinding
Artikel 11 Tussentijdse opzegging
Artikel 12 Overmacht
Artikel 13 Annuleringsvoorwaarden
Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
Artikel 15 Onderzoek
Artikel 16 Klachten
Artikel 17 Aansprakelijkheid
Artikel 18 Verjaringstermijn
Artikel 19 Vrijwaring
Artikel 20 Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 21 Geheimhouding
Artikel 22 Databeheer
Artikel 23 Nietigheid
Artikel 24 Strijdige clausule
Artikel 25 Toepasselijk recht
Artikel 26 Bevoegde rechter

Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden bevat en zijn van toepassing op iedere rechtshandeling aanbieding, offerte en opdracht tussen opdrachtnemer (EuroCue) en u (Klant).
Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen steeds de hiernavolgende betekenis, waarbij het niet uitmaakt of deze termen in andere vormen en/of het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld, dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt:
1.1 Account: een account van Klant zoals te ontsluiten via de website van EuroCue.nl of gelieerde websites.
1.2 EuroCue is geregistreerd aan de Catherina van Renneslaan 10, 1217 CX Hilversum en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer: 32108798.
1.3 Content: alle informatie, waaronder gegevens, documenten en materialen, die Klant en Gebruikers op enigerlei wijze via het Portaal ter beschikking stelt of uitwisselt waaronder maar niet beperkt tot mediabestanden en Persoonsgegevens.
1.4 Dienst(en): de specifieke dienst die opdrachtnemer met de Klant overeenkomt, beschreven in de Offerte of Overeenkomst(en), die bestaat uit het op afstand beschikbaar stellen en houden van het Portaal.
1.5 Gebruiker: een natuurlijke of rechtspersoon die door Klant geautoriseerd is om gebruik te maken van de Dienst.
1.6 IE-rechten: alle intellectuele eigendomsrechten en hiermee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede en rechten op knowhow.
1.7 Offerte: een aanbod van opdrachtnemer per mail of per post tot het leveren van een Dienst of Diensten. In het aanbod wordt in ieder geval beschreven wat bij de Dienst inbegrepen is en welke vergoeding de Klant bij aanvaarding van het aanbod verschuldigd zal zijn.
1.8 Overeenkomst: de afspraken tussen opdrachtnemer en Klant die onder andere (maar niet uitsluitend) voortvloeien uit de Offerte(s) en op grond waarvan de Dienst geleverd wordt, waarvan deze algemene voorwaarden onderdeel uitmaken.
1.9 Partij/Partijen: Klant en opdrachtnemer afzonderlijk respectievelijk gezamenlijk.
1.10 Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een persoon.
1.11 Portaal: de door opdrachtnemer geleverde internettoepassing die ziet op digital asset management en waarop Klant en Gebruikers onder meer Content ter beschikking kunnen stellen of uitwisselen.
1.12 Schriftelijk: Onder Schriftelijk valt naast beschreven papier ook e-mail, communicatie via het Account en communicatie per fax, mits de integriteit van het bericht en de identiteit van de ontvanger voldoende vaststaat.
1.13 SLA: een Service Level Agreement zoals overeen te komen of gekomen tussen Klant en opdrachtnemer ten behoeve van de Dienst en waarin specifieke niveaus van dienstverlening zijn uitgewerkt.
1.14 Website: de website www.opdrachtnemer.nl van opdrachtnemer en onderliggende pagina’s.

Artikel 2 Totstandkoming opdracht
2.1 Overeenkomsten tussen opdrachtnemer en Klant komen slechts tot stand wanneer de Klant akkoord gaat met een Offerte, Overeenkomst of ander aanbod van opdrachtnemer.
2.2 Overeenkomst komen tot stand voor de duur zoals beschreven in de Overeenkomst, bijbehorende Offerte of ander aanbod van opdrachtnemer. Bij gebreke hiervan wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit.
2.3 Tenzij anders overeengekomen, wordt de duur van Overeenkomsten met een bepaalde duur steeds stilzwijgend verlengd met de duur van 12 kalendermaanden tenzij een der Partijen tenminste drie kalendermaanden tegen het einde van de Overeenkomst Schriftelijk opzegt.
2.4 Een Overeenkomst kan slechts met instemming van beide Partijen Schriftelijk gewijzigd worden.
2.5 Ieder der Partijen is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder inachtneming van enige opzegtermijn en zonder dat een ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter nodig is, met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien en zodra:
– de andere Partij in staat van faillissement is verklaard;
– de andere Partij surseance van betaling is verleend;
– één der Partijen is ontbonden of geliquideerd.
2.6 Indien Klant enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet nakomt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van alle met de betreffende Klant gesloten Overeenkomsten op te schorten of te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is en onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.
2.7 In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende rangorde:
de SLA, indien deze separaat door Partijen is overeengekomen;
de Overeenkomst; deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
3.1 Offertes mogen door opdrachtnemer per e-mail worden toegezonden aan Klant en Klant is gerechtigd om per email akkoord te geven op Offertes van opdrachtnemer.
3.2 Offertes of andere aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en blijven uiterlijk tot 30 dagen na de datum, zoals vermeld op de Offerte, geldig. Voor andere aanbiedingen geldt dat deze geldig blijven tot uiterlijk 30 dagen na de datum waarop het betreffende aanbod is gedaan.
3.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is opdrachtnemer niet gebonden aan een, door een potentiële Klant gedane, afwijkende aanvaarding van een aanbod van opdrachtnemer.
3.4 Enige door opdrachtnemer kenbaar gemaakte levertijden of andere termijnen voor prestaties aan de zijde van opdrachtnemer zijn slechts indicatief. Overschrijding van de voornoemde levertijden of termijnen geeft een (potentiële) Klant geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
3.5 Enige door opdrachtnemer kenbaar gemaakte prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
3.6 opdrachtnemer kan niet aan een Offerte worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, of een gedeelte daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Prijs
4.1 opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht, na overleg en goedkeuring door opdrachtnemer.
4.2 de prijs is exclusief eventuele onkosten van opdrachtnemer en exclusief btw en andere heffingen vanuit overheidswege.
4.3 toeslagen van 50%: Bij werk op officiële feestdagen 2021: Nieuwjaarsdag (1 januari), Pasen (4 en 5 april), Koningsdag (27 april), Bevrijdingsdag (5 mei), Hemelvaartsdag (13 mei), Pinksteren (23 mei), Sinterklaasavond na 16.00 uur (5 december), Kerstavond vanaf 16.00 (24 december), 1ste Kerstdag (25 december), 2de Kerstdag (26 december), Oudjaar na 16.00 uur (31 december). Producties tussen 00.00 en 7:00 uur geldt een toeslag van 25%.

Artikel 5 Betaling en incassokosten
5.1 opdrachtnemer hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij opdrachten van €2000 exclusief Btw of hoger wordt een aanbetaling van 50% gevraagd en vangen wij de werkzaamheden aan na ontvangst van betaling. Tenzij anders overeengekomen.
5.2 Als Klant de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Klant is dan de wettelijke rente of de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf factuurdatum + 14 dagen tot het moment van betaling van het volledig verschuldigde bedrag.
5.3 De volledige vordering van opdrachtnemer op Klant is onmiddellijk opeisbaar als:
• Klant een betalingstermijn overschrijdt;
• Klant failliet is of in surseance van betaling;
• Klant (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
• Klant (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
Als Klant niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Klant is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan opdrachtnemer. Voor de incassokosten volgen wij de WIK: Wet Incassokosten.

Artikel 6 Uitvoeringstermijn
6.1 Als Klant een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen opdrachtnemer de werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door opdrachtnemer.
6.2 Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant opdrachtnemer altijd schriftelijk aangetekend in gebreke te stellen.
6.3 Klant kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van opdrachtnemer. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als opdrachtnemer de opdracht ook niet uitvoert binnen een door hem opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 7 Derden
opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 8 Uitvoering opdracht
8.1 opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
8.2 opdrachtnemer mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
8.3 Als opdrachtnemer de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Klant de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
8.4 Klant zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor om de opdracht uit te voeren.
8.5 Als Klant de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
Toegang tot de Dienst
8.6 opdrachtnemer zal Klant zo snel mogelijk na inwerkingtreding van de Overeenkomst de URL van het Portaal en de toegang tot het Portaal verstrekken, afhankelijk van de door Klant gekozen authenticatiemethode. Hiermee kunnen de Gebruikers, al dan niet via gebruikmaking van een Account, gebruikmaken van de Dienst.
8.7 opdrachtnemer, Klant en de Gebruikers zijn verplicht alle gebruikerscodes en wachtwoorden geheim te houden.
8.8 opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van gebruikerscodes of wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat Gebruikers die inloggen met een gebruikerscode en wachtwoord daarvoor toestemming hebben van de desbetreffende Klant. Zodra Klant weet of reden heeft om te vermoeden dat gebruikerscodes of wachtwoorden bekend zijn bij onbevoegden, dient Klant opdrachtnemer daarvan onverwijld in kennis te stellen. Klant vrijwaart opdrachtnemer tegen alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of gerelateerd aan dit door derde gebruiken van de Dienst.
8.9 opdrachtnemer biedt, indien overeengekomen, de mogelijkheid tot het bewaren van content op een serveromgeving. opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor wijzigingen die plaatsvinden aan de content nadat deze is geplaatst.
8.10 indien apparatuur op de locatie achterblijft, is Klant verantwoordelijk voor beveiliging en bij eventuele schade of diefstal aansprakelijk.

Artikel 9 Wijziging opdracht
9.1 Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen en altijd schriftelijk.
9.2 opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. opdrachtnemer zal daarvan vooraf een schriftelijke prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Klant aanvaardt altijd de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
9.3 opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Klant weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden voor de opdrachtnemer.
9.4 Wijzigingen in aantallen of werkvolume kunnen leiden tot aanpassingen in tarieven of offerte of het toepassen van een toeslag.
9.5 Verlaging van meer dan 5% in aantallen / werkvolume bij een geaccordeerde offerte (boeking) worden behandelt volgens de annuleringsvoorwaarden (zie artikel 13). Daarbij wordt het misgelopen aantal (waar ruimte en crew voor geboekt was) in rekening gebracht volgens de annuleringsvoorwaarden.

Artikel 10 Opschorting, ontbinding
10.1 opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
10.2 Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
10.3 opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Klant zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Klant moet opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

10.4 afzegging: Opdrachten die voor 16.00 uur de dag tevoren worden geannuleerd, doch niet langer dan 24 uur van te voren, worden voor 70% in rekening gebracht. Na 16.00 uur op de dag voorafgaand aan de opdracht, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht, met de tijden zoals die zijn opgegeven.

Artikel 11 Tussentijdse opzegging
11.1 Als opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzegt, zal opdrachtnemer zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Klant. Als de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Klant.
11.2 opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
• Klant overschrijdt een betalingstermijn;
• Klant is failliet of in surseance van betaling;
• Klant (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
• Klant (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 12 Overmacht
12.1 opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
12.2 opdrachtnemer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 3 maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
12.3 Als opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.

Artikel 13 Annuleringsvoorwaarden
13.1 Na de boeking van de Opdracht mag door Klant tot 2 weken vóór aanvang de boeking kosteloos gewijzigd worden.
13.2 Bij annulering door Klant binnen 3 dagen voor aanvang van de Opdracht wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht.
13.3 Bij annulering door Klant binnen 24 uur voor aanvang van de Opdracht wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
14.1 Alles dat opdrachtnemer levert, blijft eigendom van opdrachtnemer totdat Klant al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
14.2 Klant moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van opdrachtnemer veilig te stellen.
14.3 Als opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Klant onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan opdrachtnemer om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat opdrachtnemer deze terug kan nemen.

Artikel 15 Onderzoek
15.1 Klant moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Klant moet onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
15.2 Klant moet eventuele zichtbare gebreken binnen vijf werkdagen dagen na levering schriftelijk aan opdrachtnemer mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

Artikel 16 Klachten
16.1 Klant moet eventuele klachten schriftelijk en binnen 5 werkdagen na oplevering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden.
16.2 Als Klant op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
16.3 Als Klant een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
16.4 Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Klant vervangen of herstellen.
16.5 Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Klant.

Artikel 17 Aansprakelijkheid
17.1 opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Klant, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van opdrachtnemer.
17.2 opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
17.3 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is steeds en uitsluitend beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van € 1.000,-
17.4 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
17.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Artikel 18 Verjaringstermijn
De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen opdrachtnemer is 2 maanden.

Artikel 19 Vrijwaring
19.1 Klant vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan opdrachtnemer toerekenbaar is.
19.2 Als derden opdrachtnemer aanspreken, zal Klant hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
19.3 Als Klant geen maatregelen neemt, mag opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van Klant.
19.4 Voor schade, direct of indirect ingevolge het gebruik van gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is Opdrachtnemer nooit aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen. Klant zal ter Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ten alle tijden vrijwaren.

Artikel 20 Intellectuele eigendomsrechten
20.1 opdrachtnemer behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht. Hiermee wordt bedoeld alle documenten anders dan foto’s en video’s gemaakt in opdracht van de opdrachtgever.
20.2 Klant mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Klant), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door opdrachtnemer verstrekt zijn.

Artikel 21 Geheimhouding
21.1 Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal opdrachtnemer alle informatie van Klant geheimhouden tegenover derden.
21.2 opdrachtnemer zal de informatie die door Klant is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
21.3 Klant zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 22 Databeheer
opdrachtnemer behoudt zich het recht om 2 maanden na oplevering van de opdracht de bestanden uit haar database te verwijderen, tenzij anders is overeengekomen. Klant is zelf verantwoordelijk voor het beheer van de bestanden.

Artikel 23 Nietigheid
Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 24 Strijdige clausule
In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 25 Toepasselijk recht
Nederlands recht.

Artikel 26 Bevoegde rechter
Rechtbank Amsterdam.

 

 

 

CONTACT

Telefoon algemeen: +31 (0)6 140 009 31

E-mail: info@eurocue.nl

Hilversum – Netherlands

Wisseloord Studio’s EuroCue
Catherina van Renneslaan 10

1217 CX Hilversum

Maaseik – Belgium

Studio Maaseik
Koningin Astridlaan 107
3680 Maaseik Begium